Důležitá upozornění

Úřední hodiny kanceláří školy

Do 20.8. po telefonické domluvě.

Od 21.8. - 1.9.: 8:00 - 14:00

zsokruzni@zlinedu.cz

pokladna – p. Miklová – tel. 577 112 362, miklova.jarmila@zsokruzni.zlinedu.cz

kancelář – p. Borusíková – tel. 577 112 361, borusikova.alena@zsokruzni.zlinedu.cz

 

Rezervace kurtů a fotbalového hřiště na tel. čísle: 703 146 374 (správce sportovního areálu)

 


Školník - 739 563 391

Povinné informace

 • dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění.

Aktualizace: 29. 9. 2020

1. Název

Základní škola Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Škola byla zřízena Statutárním městem Zlín jako příspěvková organizace Zřizovací listinou vydanou na základě usnesení Zastupitelstva města Zlína ze dne 15. 10. 2009, č. j. 24/22Z/2009, s účinností od 1. 11. 2009. 

Hlavní účel zřízení organizace

Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, školní družiny, školní knihovny a zařízení školního stravování.

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a prováděcími předpisy.

Právní forma – příspěvková organizace
Doba, na kterou je organizace zřizována – od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
Ředitelka školy – Mgr. Ivana Rejzková (statutární orgán právnické osoby) od 1. 8. 2018, statutární zástupce ředitelky – Mgr. Aleš Kouřil
Zřizovatel – Statutární město Zlín (IČ 00283924), náměstí Míru 12, 760 01  Zlín,  www.zlin.eu

Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace ve všech jejich záležitostech v rámci oprávnění daných Zřizovací listinou. Písemné právní úkony činí ředitel jménem příspěvkové organizace tak, že k vlastnoručnímu podpisu připojí otisk razítka příspěvkové organizace.

Výše jmenovaný pracovník je zároveň určen k poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Doplňková činnost

Předmětem doplňkové činnosti příspěvkové organizace jsou: 

 • hostinská činnost (vaření obědů pro cizí strávníky)
 • pronájem bytů a nebytových prostor
 • provozování tělovýchovných a sportovních zařízení

3. Organizační struktura

 

 

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace

Okružní 4685

Zlín

760 05

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace

Okružní 4685

Zlín

760 05

Úřední hodiny

Úřední hodiny kanceláří školy pro zákonné zástupce jsou stanoveny na dny školního vyučování od 7:00 hod. do 7:30 hod., příp. po telefonické nebo e-mailové domluvě, mimo dny školního vyučování pak po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Telefonní čísla

https://www.zsokruzni.zlinedu.cz/doc/kontakty

Kanceláře školy

577 112 361
577 112 362 – pokladna

Vedení školy

577 112 363 – Mgr. Ivana Rejzková, ředitelka školy

577 112 365 – Mgr. Aleš Kouřil, statutární zástupce ředitelky školy, zástupce pro 2. stupeň

577 112 372 – Mgr. Lenka Prokůpková, zástupkyně pro 1. stupeň

Školní družina

733 521 673 / 605 023 955

Školní jídelna

577 112 378

Adresa internetové stránky

https://www.zsokruzni.zlinedu.cz

Adresa e-podatelny

e-mail: zsokruzni@zlinedu.cz

Další elektronické adresy

https://www.zsokruzni.zlinedu.cz/doc/kontakty

Kancelář školy

zsokruzni@zlinedu.cz

Školní družina

valcikova.jarmila@zsokruzni.zlinedu.cz

Školní jídelna

jidelna@zsokruzni.zlinedu.cz

Datová schránka

ID datové schránky: pw9mupj

5. Případné platby lze poukázat

 • bankovní účet školy: 1422543309 / 0800

Pokyny k platbám 

 • FKSP – bankovní účet školy: 107-1422543309 / 0800

6. IČ

46307745

7. DIČ

CZ46307745

8. Dokumenty

 Zřizovací listina a Jmenovací listina ředitelky školy jsou k nahlédnutí v kanceláři školy. Kompletní ŠVP je rovněž k nahlédnutí v ředitelně a je také umístěn při hlavním vstupu do budovy školy a ve školní sborovně. Tamtéž je dispozici ŠVP pro školní družinu a ŠVP pro školní klub.

9. Žádosti a informace

Žádosti

Směrnice Poskytování informací

10. Příjem žádostí a dalších podání

a)    ústně

b)    e-mailem: zsokruzni@zlinedu.cz

c)    písemně na adresu:

Základní škola Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace

Okružní 4685

Zlín

760 05

11. Opravné prostředky

Ve smyslu § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. ředitel školy a školského zařízení rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

 • zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3,
 • zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37,
 • převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,
 • přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,
 • zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1,
 • podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,
 • povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka podle § 41 a ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle § 34b.

 Účastník řízení se může odvolat proti správnímu rozhodnutí ředitele školy ve lhůtách uvedených v rozhodnutí. Odvolání je nutné podat podle ustanovení § 81 a 82 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění prostřednictvím ředitele školy u:

Krajský úřad Zlínského kraje
odbor školství, mládeže a sportu
třída Tomáše Bati 21
761 90  Zlín

12. Formuláře

Dokumenty ke stažení

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Portál veřejné správy

Informační a vzdělávací portál školství Zlínského kraje

14. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění
 • Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), v platném znění
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

Přehled školských předpisů (odkaz na portál MŠMT)

Přehled školských předpisů (odkaz na portál ZKOLA)

Vydané právní předpisy

Školní řád – platnost od 31. 8. 2022
Vnitřní řád školní družiny – platnost od 26. 5. 2020
Vnitřní řád školní jídelny – platnost od 1. 10. 2019

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Směrnice Poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nebylo vydáno.

16. Licenční smlouvy

Základní škola Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace nedisponuje vzory licenčních smluv. Výhradní licence nebyly vydány.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy o činnosti školy

 

Připojené soubory