Důležitá upozornění

Úřední hodiny kanceláří školy

pouze po předchozí e-mailové / telefonické domluvě !!!

zsokruzni@zlinedu.cz

pokladna – p. Miklová – tel. 577 112 362, miklova.jarmila@zsokruzni.zlinedu.cz

kancelář – p. Borusíková – tel. 577 112 361, borusikova.alena@zsokruzni.zlinedu.cz

 

SPORTOVNÍ AREÁL – DO ODVOLÁNÍ UZAVŘEN !!!

 


POKYNY K PLATBÁM

 


 Školník - 739 563 391

Základní škola Zlín, Okružní 4685 je typická sídlištní škola ze 70. let minulého století. Byla postavena v pořadí jako druhá na sídlišti Jižní Svahy a jako šestnáctá ve Zlíně. První školní rok byl zahájen 1. září 1978. Škola byla původně projektovaná pro 22 tříd, což (jak se velmi záhy ukázalo) nestačilo. Po pěti letech byla přistavěna další budova s deseti třídami. Této budově dodnes zůstalo pojmenování „přístavba“. 

Naše škola je největší základní školou ve Zlíně, zpravidla se čtyřmi třídami v ročníku na 1. stupni a třemi na druhém. Na druhém stupni je v každém ročníku jedna sportovní třída se zaměřením na volejbal. Součástí školy je školní družina a školní jídelna.

Škola je příspěvkovou organizací svého zřizovatele – Statutárního města Zlín, právní subjektivitu má již od 1. ledna 1993. 

Ve škole působí školní poradenské pracoviště, jehož členy jsou výchovné poradkyně, metodici prevence sociálně patologických jevů, školní psycholog a školní speciální pedagog. Zajišťují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogickým pracovníkům.

Všichni pedagogičtí pracovníci mají odbornou kvalifikaci. Učitelé, kteří vykonávají specializované činnosti – koordinátor ŠVP, koordinátor EVVO, metodik prevence sociálně patologických jevů, dvě výchovné poradkyně, metodik ICT absolvovali požadované studium k výkonu specializovaných činností. 

Škola je zařazena do sítě škol podporujících zdraví a do sítě tvořivých škol. 

Dlouholetá je spolupráce s Volejbalovým sportovním klubem Zlín. Sportovní třídy vznikly v rámci projektu MŠMT Intenzifikace činnosti sportovních tříd na ZŠ (dnes Sportovní centra mládeže). Škola je partnerskou školou Českého volejbalového svazu, se sportovně nadanými žáky pracují trenéři volejbalu už od třetího ročníku.

Škola leží v nejstarší části sídliště a je dobře dostupná městskou hromadnou dopravou. Školní areál je rozlehlý, mezi sedmi budovami je školní zahrada s venkovní učebnou a cvičebními prvky a atrium. V roce 2006 byly zatepleny fasády na všech školních budovách a vyměněna okna. Současně byl zaveden počítačový systém vytápění celého objektu školy a elektronický přístupový systém do školy. Pro zvýšení bezpečnosti žáků i zaměstnanců školy byl instalován kamerový systém napojený na Městkou policii.

K výuce slouží celkem 50 učeben, z toho 15 odborných: 3 jazykové a 3 počítačové učebny, učebny fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, výtvarné výchovy, hudebny pro první a druhý stupeň, cvičná kuchyňka, žákovská dílna. K dispozici je keramická dílna s pecí a kruhem. Žáci využívají i žákovskou knihovnu.

Vybavení učebními pomůckami, učebnicemi, didaktickou technikou a výukovými programy je na velmi dobré úrovni. Ve všech odborných učebnách (kromě kuchyňky a dílen) a v kmenových třídách jsou počítače a dataprojektory, v mnoha učebnách jsou interaktivní tabule.  Počítače jsou ve všech kabinetech, ve sborovně i kancelářích, všechny jsou propojeny do školní sítě a samozřejmostí je připojení k internetu.   Využíváme elektronickou třídní knihu a elektronickou žákovskou knížku.

Škola má dobré sportovní zázemí - dvě tělocvičny, posilovnu, cvičební prostory v mezipodlažích v budově prvního stupně a ve spojovacím krčku, dětské hřiště na školní zahradě, venkovní betonové ping-pongové stoly, školní hřiště.

Školní družina je přednostně určena žákům z prvních až třetích tříd, a to ráno od 6 hodin, odpoledne do 17 hodin. Školní družině slouží učebny v přístavbě, některá oddělení se dělí o učebnu s prvními a druhými třídami.

Školní stravování zajišťuje moderní školní kuchyň, která byla rekonstruována v roce 2012, s jídelnou. Stravovací program umožňuje kromě jiného objednávání obědů přes internet, strávníci si mohou vybrat ze dvou hlavních jídel. Školní jídelna připravuje i svačiny pro žáky. Škola je dlouhodobě zapojena do projektu „školní mléko“ a „ovoce do škol“.

Školu navštěvují především žáci z největšího zlínského sídliště. Zanedbatelnou výjimku tvoří žáci z jiných částí města či dojíždějící z okolních obcí (sportovní třídy). Ojediněle jsou ve třídách žáci-cizinci, každoročně několik žáků plní povinnou školní docházku v zahraničí.

Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel a od roku 2006 i šestičlenná školská rada. Žáci mají možnost se k dění ve škole vyjádřit v žákovském parlamentu. 

 

 

Připojené soubory

Aktuální projekty

Klub ZA

Šablony III.

Šablony III.

NPI

NPI